Toplou Thrapsathiri
Toplou Monastery

Toplou Thrapsathiri

Colour White
Variety Asirtiko
Type Dry
Type(CO2) Quiet
Cultivation Type Βιολογική