ΝΕΑ

Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ


Hράκλειο 01/06/2012
Αρ. Πρωτ.: 1021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 01/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για το παραδοτέο 4.5.1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: Κρήτη – Κύπρος Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 12/2012 απόφαση του Δ.Σ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά , για την επιλογή αναδόχου για το παραδοτέο 4.5.1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου «ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ: Κρήτη – Κύπρος Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός». Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων τετρακόσια είκοσι Ευρώ (€ 105.420,00) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι η 02/07/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι Ικάρου και Αρχιμήδους 1, 71601, Ν.Αλικαρνασσός (παλιές εγκαταστάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου)

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και από το δικτυακό τόπο www.winesofcrete.gr

Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται από το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου στο τηλέφωνο 6988069772, καθημερινά από 12.00 μ.μ και έως 14.00 μμ (Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας: Αστυρακάκη Στέλλα).

Για το Δίκτυο Οινοποιών

Πρόεδρος ΔΣ

Νίκος Δουλουφάκης

Περισσότερα Νέα