ΝΕΑ

Ανακοίνωση – Ανοικτή Πρόσκληση

Κρήτη – Κύπρος : Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/νση: Αγιές Παρασκιές Πεδιάδο, Ηράκλειο
Τηλ: 810306688, 6988069772
Φαξ: 2810792017
Πληροφορίες :κ. Αστυρακάκη Στέλλα
Email :info@winesofcrete.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου είναι ο Εταίρος 3 του Έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη – Κύπρος : Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους από Ελλάδα και Κύπρο. Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α΄/14-01-2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να δημιουργήσει βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ που του αντιστοιχούν και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην δημιουργία της εν λόγω βάσης δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών και προμηθευτών συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω (και το παράρτημα Ι Υπεύθυνη Δήλωση) και αποστέλλοντας την ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Τ.Κ 71601,Ν.Αλικαρνασσος , Ηράκλειο Κρήτης (Υπόψη κας Αστυρακάκη Στέλλας) με την ένδειξη «Βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών», ή με φαξ στο 2810 741597 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@winesofcrete.gr

Η διαδικασία θα παραμείνει «ανοικτή» καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Στη Βάση μπορούν να ενταχθούν: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ενασχόληση και εμπειρία στην προμήθεια ή στην παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας στην οποία επιθυμούν να καταχωρηθούν.

Από την εγγραφή στον Κατάλογο αποκλείονται αιτούντες για τους οποίους:

• υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
• έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους).
• έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
• υπάρχουν ανεκπλήρωτες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου μπορεί να επιβεβαιώσει με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα συλλεχθούν με την παρούσα διαδικασία τελούν υπό την προστασία των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή στη βάση δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή με απλή δήλωση προς το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου.

Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας και η εγγραφή στον σχετικό κατάλογο δε δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο το Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου.

Ο Φορέας θα επιλέγει τους συνεργάτες του με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

Νίκος Δουλουφάκης

Περισσότερα Νέα