20/8/2019 - Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου

logo_prokiriksis

 

«ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Αρχιμήδους 1 & Ικάρου, Ν.Αλικαρνασσός

71601 – Ηράκλειο Κρήτης

 www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete.gr

 Tηλ.: +30 2816 007 940

 

Ηράκλειο, 20.08.2019

Αρ. Πρωτοκόλλου : 12E

 

 

ΘΕΜΑ: Πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου


ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Οινοποιών Νομού Ηρακλείου έχοντας υπ’ όψη:

 

  1. Την με Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Α.Π.: 1180/356/A2/10.03.2017 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (Κωδικός ΟΠΣ 2076) με τίτλο «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
  2. Την με Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3036/ 06-09-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού - CloSeViVa» και κωδικό MIS 5032812

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας (1)  θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού - CloSeViVa» και κωδικό MIS 5032812, στο Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου

Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 Για το Δ.Ο.Ν.Η.

 

Νίκος Δουλουφάκης

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

 Κορυφή